ஜெடி பவர் ஆசியா பசிஃபிக் 2012 விருதுகள்

ஜெடி பவர் ஆசியா பசிஃபிக் 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த விருதுகள் பலவேறு விதமான காரனிகளை கொண்டு வழங்கப்படுகிறது.

வாடிக்கையாளரின் மனநிறைவு , வாகனத்தின் செயல்பாடு, தரம், இன்னும் சில காரணங்களை கொண்டு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
JD Power Asia Pacific Awards 2012

Comments