இந்த படங்கள் லாரி(டிரக்) வரலாறு சொல்லும்

உலகின் முதன்முறையாக சரக்குகளை எடுத்து செல்ல லாரி (டிரக்) 1898ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து டிரக்குகள் பல மாற்றங்களை கண்டு தற்பொழுது தானியங்கி முறையில் இயங்கும் டிரக்குகள் வரை வளர்ந்துள்ளன.

truck

1898 முதல் லாரி NW
truck
1900 ஆரம்பம்
லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு
1910யில்
லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு
1925 க்கு பிறகு
இந்தியாவில்
லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு
BENZ TATA இனைந்து 1945
truck
ASHOK LEYLAND
லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு
தற்கால வரலாறு
truck
VOLVO
லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு
truck
ASHOK LEYLAND
truck
TATA
truck
BHARTH  BENZ