குறிச்சொல்: TRAIN

இந்தியாவின் முதல் பயணிகள் ரயில்

இணைய உலகின் இதயம் கூகுள் இன்று வெளியிட்டுள்ள டூடுல் இந்தியாவின் முதல் பயணிகள் தொடர்வண்டி இயக்கப்பட்டதனை நினைவு கூறும் வகையில் இருக்கின்றது.மிக முக்கியமான நாட்களை கூகுள் டூடுல்கள் ...

சூரியனில் தொடர்வண்டி

இலவசமாக கிடைக்கும் பல பொருட்களை நாம் பயன் படுத்தினாலும் ஆற்றல் மிகுந்த சூரிய சக்தியை நாம் கண்டு கொள்வது இல்லை.ஆனால் குஜராத் விதி விலக்கு சூரிய சக்திசூரியனில் இருந்து ...