டாப் 10 பைக் தயாரிப்பாளர்  ஏப்ரல் 2023

டாப் 10 பைக் தயாரிப்பாளர்  ஏப்ரல் 2023

4,10,947  வாகனங்களை  விற்பனை  33.41% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

ஹீரோ  மோட்டோகார்ப்

2,44,044   வாகனங்களை  விற்பனை  19.84% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

2. ஹோண்டா

2,08,266  வாகனங்களை  விற்பனை  16.93% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

3. டிவிஎஸ்

1,46,172  வாகனங்களை  விற்பனை  11.88% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

4.பஜாஜ் ஆட்டோ

61,660  வாகனங்களை  விற்பனை  5.03% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

5. சுசூகி

60,799 வாகனங்களை  விற்பனை  4.94% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

6.ROYAL ENFIELD

38,065   வாகனங்களை  விற்பனை  3.09% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

7.யமஹா

21,882  எலக்ட்ரிக்  ஸ்கூட்டர்களை  விற்பனை  1.78% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

8.ஒலா எலக்ட்ரிக்

8,318 எலக்ட்ரிக்  ஸ்கூட்டர்களை  விற்பனை  0.68% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

9.ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக்

7,746 எலக்ட்ரிக்  ஸ்கூட்டர்களை  விற்பனை  0.63% சந்தை  மதிப்பை  பெற்றுள்ளது.

10.ஏதெர்