வாகனவியல் நுட்பங்கள் தொடர்- 4

0
வாகனவியல் நுட்பங்களில் தொடர் 4யில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரிதும் மகிழ்கின்றேன் நண்பர்களே….என்ஜின் இயக்கம் மற்றும் என்ஜின் அடிப்படையான அமைப்புகள் போன்றவற்றை கற்றோம்.
இனி என்ஜினுக்கு துனை நிற்க்கும் முக்கிய அமைப்புகள் பற்றி கற்போம் வாருங்கள்..

என்ஜின் இயங்க ஆற்றல் அவசிமானது அந்த ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய எரிபொருள் மிக அவசியமானது. எரிபொருள் கலனில் இருக்கும் எரிபொருள் எவ்வாறு என்ஜினுக்கு செல்கிறது என்பதை அறியலாம். 
எரிபொருள் மிகுந்த அழுத்தத்துடன் என்ஜின் சிலிண்டருக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. கலனில் இருந்து எவ்வாறு எரிபொருள் மிகுந்த அழுத்துடன்   சிலிண்டரை எரிபொருள் அடைகிறது.

மிகுந்த அழுத்தத்துடன் சிலிண்டரில் தெளிக்க ஃபயூல் இன்ஜெக்சன் மிக உதவிகரமாக உள்ளது.

எரிபொருள் எடுத்து செல்லும் அமைப்பு

எரிபொருள் எடுத்து செல்லும் அமைப்பில் உள்ள முக்கிய பாகங்கள்…

Google News

Fuel Injection Pump

Fuel Injector

Fuel Filters

Fuel Line

fuel+system

படத்தில் உள்ளது போலதான் எரிபொருள் கலன்யில் இருந்து எரிபொருள் இன்ஜெக்சன் பம்ப் வழியாக உறிஞ்சப்பட்டு ஃபில்டர்யில் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. சுத்தம் செய்யப்பட்ட எரிபொருள் குழாய் வழியாக இன்ஜெக்டர்க்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அழுத்தத்துடன் என்ஜின் சிலிண்டருக்கு செல்கிறது.

Fuel Injection Pump

Fuel Injection Pump ஆனது எரிபொருள் கலனில் இருந்து உறிஞ்சப்பட்டு மிகுந்த அழுத்தத்துடன் 600-1000 bar வரை அழுத்தம் இருக்கும். அதனை இன்ஜெக்டர்க்கு அனுப்பும்.
Fuel Injection Pump இரண்டு வகை அவை

1. Inline Fuel Injection Pump

ஓவ்வொரு சிலிண்டுருக்கும் தனிப்பட்ட பம்பிங் சேம்பர் இருக்கும்.

2. Rotary Fuel Injection Pump(Distributor pump)

ஓரே பம்பிங் சேம்பர் இருக்கும் ஆனால் தனி தனியாக சிலிண்டருக்கு பிரித்து தரும்.

Fuel Injection

Fuel Injector

இன்ஜெக்டர் எரிபொருளை மிகுந்த அழுத்தத்துடன் தெளிக்க உதவும்.

Fuel Injector

Fuel Filters

எரிபொருளினை சுத்தம் செய்யகின்றது. இதன் மூலம் தேவையற்ற பொருட்கள் நீக்கப்படுகிறது.

Fuel filter

Fuel Line
எரிபொருளை எடுத்து செல்லும் குழாய் ஆகும்.

மற்றவை விரைவில்..