வாசகர்களை கவர்ந்த வாகனம்-2012

வணக்கம் ஆட்டோமொபைல் தமிழன் வாசகர்களே….
2012 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த கார்கள் மற்றும் பைக்கள் இவற்றில் உங்ளை கவர்ந்த வாகனங்களை தேர்ந்தேடுங்கள் ..வாக்களித்தவர்களுக்கு நன்றி வாக்களிப்பவர்களுக்கும் நன்றி … 

ஆட்டோ மொபைல்

வாசகர்களை கவர்ந்த வாகனம்-2012


வாக்களிக்க நாளையே கடைசி-27-12-2012