ஹூன்டாய் மற்றும் சேவ்ரோல்ட் சலுகைகள்-2013

0
2012 ஆம் ஆண்டின் நிறைவையொட்டி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பல புதிய சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. அவற்றில் இன்று நாம் ஹூன்டாய் மற்றும் சேவ்ரோல்ட் நிறுவனத்தின் புதிய வருடத்திற்க்கான சிறப்பு சலுகைகள் பட்டியலை பாருங்கள். புதிய வருடத்தை புதிய காருடன் தொடங்க வாழ்த்துக்கள்…

eon
நிறுவனம் கார் மாடல் வேரியன்ட் சலுகைகள் மொத்த
சலுகைகள்
Hyundai Santa Fe All variants
Cash Discount
Rs. 60,000
Hyundai Accent Executive
Free Insurance Rs 15,726 + Exchange Bonus Rs 10,000 + Corporate Discount Rs 7,000
Rs 32,726
Hyundai i10
1.1 D lite
Free Insurance Rs 11,564 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 53,564
Hyundai i10
1.1 Era
Free Insurance Rs 12,522 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 54,522
Hyundai i10
1.1 Magna
Free Insurance Rs 12,936 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 54,936
Hyundai i10
1.2 Sportz
Free Insurance Rs 14,306 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 56,306
Hyundai i10 1.2 Asta AT
Free Insurance Rs 15,904 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs5,000
Rs 57,904
Hyundai i10 1.2 Asta
Free Insurance Rs 16,410 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 58,410
Hyundai i10 1.2 Magna
Free Insurance Rs 13,450 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 55,450
Hyundai i10 Sunroof
Free Insurance Rs 18,472 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 60,472

Hyundai i10 (O)
Free Insurance Rs 15,158 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 57,158

Hyundai Santro Xing GL Plus
Free Insurance Rs 11,350 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 53,350
Hyundai Santro Xing GLS 
Free Insurance Rs 11,982 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 53,982
Hyundai Santro Xing Non AC
Free Insurance Rs 9,433 + Cash Discount Rs 12,000 + Exchange Bonus Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 51,433
Hyundai Verna 1.4 VTVT
Exchange Bonus Rs 15,000 + Corporate Rs 7,000
Rs 22,000
Hyundai Verna 1.6 EX VTVT
Exchange Bonus Rs 15,000 + Corporate Rs 7,000
Rs 22,000
Hyundai Verna 1.6 SX VTVT
Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000
Rs 22,000
Hyundai Verna 1.6 SX (O) VTVT
Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000
Rs 22,000
Hyundai Verna 1.6 SX (O) VTVT AT
Exchange Bonus 15,000 + Corporate 7,000
Rs 22,000
Hyundai i20
ERA 1.2 P
Free Insurance Rs 14,540 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 39,540
Hyundai i20
Magna 1.2 P
Free Insurance Rs 15,211 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 40,211
Hyundai i20
Sportz 1.2 P
Free Insurance Rs 17,626 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 42,626
Hyundai i20
Asta 1.2 P
Free Insurance Rs 18,911 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 43,911
Hyundai i20
Asta (O) 1.2 P
Free Insurance Rs 20,168 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 45,168
Hyundai i20
Sportz 1.4 P
Free Insurance Rs 23,039 + Exchange Bonus Rs 20,000 + Corporate Discount Rs 5,000
Rs 48,093
Hyundai i20
ERA 1.4D
Corporate Discount Rs3,000
Rs 3,000
Hyundai i20
Magna 1.4D
Corporate Discount Rs3,000
Rs 3,000
Hyundai i20
Magna (O) 1.4D
Corporate Discount Rs3,000
Rs 3,000
Hyundai i20
Sportz 1.4D
Corporate Discount Rs 3,000

Rs 3,000
Hyundai i20
 Asta 1.4D
Corporate Discount Rs 3,000
Rs 3,000
Hyundai i20 Magna (O) 1.2 P
Corporate Discount Rs 3,000
Rs 3,000
Hyundai Eon
D Lite
Free Insurance Rs 8,457 + Exchange Bonus Rs 20,000
Rs 28,457
Hyundai Eon
D Lite (O)
Free Insurance Rs 9,225 + Exchange Bonus Rs 20,000
Rs 29,225
Hyundai Eon

Magna (O)
Free Insurance Rs 10,421 + Exchange Bonus Rs 20,000
Rs 30,421
Hyundai Eon
Sportz
Free Insurance Rs 11,183 + Exchange Bonus Rs 20,000
Rs 31,183
Hyundai Eon
Era (O)
Free Insurance Rs 9,605 + Exchange Bonus Rs 20,000
Rs 29,605

சேவ்ரோல்ட் நிறுவனத்தின் சலுகைகள்
chevrolet

Google News
நிறுவனம் கார் மாடல் வேரியன்ட் சலுகைகள் மொத்தம்
Chevrolet
Captiva
LT 
Corporate Discount Rs 8,000
Rs 8,000
Chevrolet
Captiva
LTZ 
Corporate Discount Rs 8,000
Rs 8,000
Chevrolet
Captiva
Xtreme
Corporate Discount Rs 8,000
Rs 8,000
Chevrolet
Cruze LT
Cash Discount Rs 25,000 + Corporate Discount Rs 8,000
Rs 33,000
Chevrolet
Cruze LTZ Corporate Discount Rs 8,000 Rs 8,000
Chevrolet
Cruze LTZ AT Corporate Discount Rs 8,000 Rs 8,000
Chevrolet
Beat
1.2 PS
Free Insurance Rs 12,153 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 25,153
Chevrolet
Beat
1.2 LT
Free Insurance Rs 12,886 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 25,885
Chevrolet
Beat
1.2 LS
Free Insurance Rs 14,167 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 27,167
Chevrolet
Beat Diesel LS
Free Insurance Rs 14,403 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 27,403
Chevrolet
Beat Diesel PS
Free Insurance Rs 13,651 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 26,651
Chevrolet
Beat Diesel LT
Free Insurance Rs 15,613 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 28,613
Chevrolet
Beat Diesel LT Option
Free Insurance Rs 16,920 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 29,920
Chevrolet
Beat
1.2 LT (O)
Free Insurance Rs 15,556 + Exchange Bonus Rs 10,000 +Corporate Discount Rs 3,000
Rs 28,556
Chevrolet
Tavera Neo 3 STD
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000

Chevrolet
Tavera Neo 3 Max
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
< br />
Tavera Neo 3 LS
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 LS 7 (C)
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 LS 7S
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 LT 7 (C)
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 LT 8S
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 LT 9S
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000
Chevrolet
Tavera Neo 3 Max 7S
Cash Discount Rs 20,000 +Corporate Discount Rs 5,000
Rs 25,000

Chevrolet
Spark Base
Free Insurance  Rs 10,047 + Cash Discount Rs 15,000
Rs 25,047
Chevrolet
Spark LS
Free Insurance  Rs 10,746 + Cash Discount Rs 15,000
Rs 25,746
Chevrolet
Spark LT
Free Insurance  Rs 11,515 + Cash Discount Rs 15,000
Rs 26,515
Chevrolet
Sail U VA Base Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA LS Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA LS ABS Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA LT ABS Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA TCDi- LS Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA TCDi- LS ABS Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000
Chevrolet
Sail U VA TCDi- LT Corporate Discount Rs 2,000 Rs 2,000


மற்ற நிறுவனங்களின் சலுகைகள் விரைவில்….