Piaggio E-Xtra

பியாஜியோ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அபே E-City FX, E-Xtra FX (Fixed Battery) எலக்ட்ரிக் ஆட்டோ பயணிகள் மற்றும் சுமை ஏற்றி செல்லும் வகையிலான இரு பிரிவுகளில்…